Prawo karne Ostrów Mazowiecka

Usługi / Prawo Karne

 

Nasi adwokaci to specjaliści w zakresie prawa karnego. Z powodzeniem reprezentujemy klientów począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze, kasacyjne oraz postępowanie wykonawcze.

Obecność obrońcy obok oskarżonego jest każdorazowo przydatna, już na najwcześniejszych etapach postępowania przygotowawczego, a nawet od momentu zatrzymania, gdyż może on odpowiednio zareagować na następujące po sobie zdarzenia procesowe.

Nasi adwokaci uczestniczą w posiedzeniach w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania i we wszystkich pozostałych czynnościach procesowych, w których może brać udział obrońca.

Naszych klientów reprezentujemy nie tylko w miastach takich jak Białystok, czy Ostrów Mazowiecka, ale także na obszarze całego kraju.

Pomagamy naszym klientom przede wszystkim w sprawach z zakresu:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, uszkodzenie ciała, pobicie etc.)
 • przestępstw komunikacyjnych (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
 • przestępstw przeciwko wolności (groźby karalne, stalking etc.)
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej etc.)
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych (naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, przyjmowanie i udzielanie korzyści majątkowej etc.)
 • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (zorganizowana grupa przestępcza, wytwarzanie i handel bronią etc.)
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego etc.)
 • przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo etc.)
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (przestępczość „white collar” – białe kołnierzyki, pranie brudnych pieniędzy, oszustwo kredytowe, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela etc.)
 • przestępstwa określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających)
 • ENA – Europejski Nakaz Aresztowania, ekstradycja
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • przerwa w karze pozbawienia wolności
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wyrok łączny

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza kancelaria adwokacka to najbardziej sprawdzona pomoc prawna w mieście.  Przyjmujemy do pracy jedynie wysoce wykwalifikowanych adwokatów, ukierunkowanych  w każdej dziedzinie prawa. Przed przystąpieniem do otwarcia jakiegokolwiek postępowania badamy z naszym klientem wszystkie wydatki związane z daną sprawą. Prawnicy efektywnie wpierają:

- w sprawach rozwodowych, z orzeczeniem o winie któregoś z współmałżonków albo za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją.

 - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - w szczególności małych i wysokich kradzieży, absolutnego lub fragmentarycznego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne odebrania komuś życia w afekcie albo z premedytacją, zamach na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie przeciw ludzkości i pokojowi. Wspieramy również w nieznacznych występkach  i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego pomyślnego zakończenia, gdyż zakładamy, że każdą sprawę można zdobyć, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przestępstwa, na które uczciwe zdołamy odnaleźć wyjście to: przestępstwa komunikacyjne, wbrew porządkowi publicznemu, mieniu,  wiarygodności dokumentów, postępowanie w sprawie nastolatków.

- sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie wspieramy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w razie braku odpowiednich papierów i stworzyć testament lub jego poprawnie zrealizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, a także: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi.

- w sprawach prawa cywilnego - świadczymy całościowe działania oraz precyzyjne porady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie.  Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami wojewódzkimi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy odnośnie  prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych typu: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, stworzeniu opinii prawnych i projektów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych.

- w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu wszystkich problematycznych reklamacji lub gwarancji, reprezentowanie przed sądem w sporze z konsumentami, skrupulatne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów oferowanych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- w prawie gospodarczym skutecznie pomagamy przedsiębiorcom w uczciwym prowadzeniu  ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia,

- w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, dobrze negocjujemy z organem skarbowym, chętnie poradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Wspieramy  przy pisaniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych.

- w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy błyskawicznie i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika albo pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej.

Do innych operacji pozasądowych należą również: wymiar czasu pracy, rozkład  i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego anulowanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W kwestii czynności sądowych kancelaria prawnicza proponuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie nietolerancję lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

tworze-seo3.strony-iława.pl/ciechanow-skuteczny-pozycjoner-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-blink
projekt-witryny-4.hste.przeworsk.pl/mragowo-najlepsza-firma-pozycjonerska-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-hoste

seb/lx13/050718